محل قرارگیری: خانه نمایندگی های خارجی Protec Fire Detection Ltd تاییدیه اتاق بازرگانی انگلستان و سفارت ایران