محل قرارگیری: خانه اعلام حریق سیستم هوشمند کشف حریق از طریق مکش هوا(AFD)