سیستم کشف و اعلام حریق متعارف (Convertional)

             Conventional Detectors           

View all Sounders/Beacons                      View all Detectors                                    View all Panels

 

            3000 Bases            Ancillaries

 

View all Ancillaries                              View all Base Options                       View all Manual Call Points

 

 

محل قرارگیری: خانه اعلام حریق سیستم کشف و اعلام حریق متعارف (Conventional)