محل قرارگیری: خانه اطفاء حریق اطفاء حریق گازی گاز FM200