محل قرارگیری: خانه اطفاء حریق اطفاء حریق گازی گاز Novec 1230